กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๒

กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 455 view

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๒ โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี และนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ จุดรวมพล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ริเริ่มโครงการนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของ TICA ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม ขยายไปสู่ครอบครัว หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนรอบ ๆ ศูนย์ราชการ มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ หรือที่เรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำกลับไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

TICA ได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น โดยเป็นครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ราชการ ประชาชนรอบๆ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มาร่วมบริจาคขยะกำพร้าเป็นอย่างมาก การรับบริจาคครั้งนี้ มีรถเข้าร่วม ๑๔๐ คัน ปริมาณขยะ ๒,๗๒๐ กิโลกรัม (เต็มรถบรรทุก ๑๘ ล้อ) และมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ บริษัทก็จะนำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม

แม้ว่า กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ดีใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในกรมและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเริ่มต้นแยกขยะอย่างถูกวิธี

วันนี้ แม้ว่าฝนจะตกกระหน่ำ แต่พวกเรา TICA ทุกคนรู้สึกอิ่มใจและมีความสุขอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ หากท่านพลาดการร่วมกิจกรรมของ TICA วันนี้ พบกันใหม่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นะคะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ