กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๓

กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,270 view

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๓ โดยมี นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และจิตอาสากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ จุดรวมพล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ริเริ่มโครงการนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของ TICA ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม ขยายไปสู่ครอบครัว หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนรอบ ๆ ศูนย์ราชการ มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ หรือที่เรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำกลับไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

TICA ได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น โดยเป็นครั้งที่ ๓ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕) ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ราชการ ประชาชนรอบๆ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มาร่วมบริจาคขยะกำพร้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศได้นำขยะกำพร้ามาร่วมบริจาคด้วย

การรับบริจาคครั้งนี้ มีรถเข้าร่วม ๑๑๕ คัน ปริมาณขยะ ๒,๓๖๐ ตัน และมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ บริษัทก็จะนำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม

กิจกรรมวันนี้เรามีจิตอาสาป้ายแดง เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐแรกเข้าของ TICA มาร่วมกิจกรรมส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งแรกด้วย กิจกรรมวันนี้แม้ว่า จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ดีใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในกรมและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเริ่มต้นแยกขยะอย่างถูกวิธี

วันนี้ จิตอาสาของ TICA ทุกคนรู้สึกอิ่มใจและมีความสุขอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ หากท่านพลาดการร่วมกิจกรรมของ TICA วันนี้ พบกันใหม่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ