กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๔

กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2565

| 1,612 view

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๔ โดยมี นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ จุดรวมพล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ริเริ่มโครงการนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของ TICA ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม ขยายไปสู่ครอบครัว หน่วยงานราชการในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนรอบ ๆ ศูนย์ราชการ มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ หรือที่เรียกว่า “ขยะกำพร้า” เพื่อนำกลับไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงขยะ

TICA ได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นครั้งที่ ๔ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ราชการ ประชาชนรอบๆ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่มาร่วมบริจาคขยะกำพร้าเป็นอย่างมาก การรับบริจาคครั้งนี้ มีรถเข้าร่วม ๑๑๖ คัน ปริมาณขยะ ๑,๖๘๐ กิโลกรัม และมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ บริษัทก็จะนำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม

สิ่งที่น่าดีใจมาก ๆ คือ วันนี้เรามีจิตอาสาเด็ก ๆ เป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จำนวน ๖ คน ซึ่งได้รับทราบข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากเพจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ร่วมกับ TICA ด้วย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำขยะที่แยกแล้วนำมาบริจาคให้กับเราด้วย รวมทั้งมีขยะกำพร้าจากสนามกอล์ฟไทยคันทรี่คลับได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แม้ว่า กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ดีใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในกรมและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเริ่มต้นแยกขยะอย่างถูกวิธี พวกเรา TICA ทุกคนรู้สึกอิ่มใจและมีความสุขอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ หากท่านพลาดการร่วมกิจกรรมของ TICA วันนี้ พบกันใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นะคะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ