กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๖

กิจกรรม “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2565

| 1,800 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับบริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี Ms. Julia Feeney ตำแหน่ง Deputy Head of Mission สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายกิตติพงษ์ รัตนชัยสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางอรุณี ไฮม์ม ผอ.กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และจิตอาสาของ TICA เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

“โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะและจัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ โดยนำขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้ และซาเล้งไม่รับซื้อ ซึ่งเรียกว่า “ขยะกำพร้า” นำไปผ่านกระบวนการเป็นพลังงานเชื้อเพลิง หรือ เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีรถของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๒ คัน ปริมาณขยะ ๑,๙๒๐ กิโลกรัม ขยะกำพร้าที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะถูกนำกลับไปที่บ้าน คือ ที่โรงงานของ บริษัท เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผ่านกระบวนการ คัดแยก บดย่อย และบีบอัด เป็น “เชื้อเพลิงขยะ” และจะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๖ มีกลุ่ม Plaplus ซึ่งเป็น Startup ที่ทำเกี่ยวกับการ Recycle พลาสติก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับแก้วพลาสติกแบบ Bioplastic กล่องข้าวไมโครเวฟที่ใช้แล้ว และพลาสติกต่าง ๆ เพื่อนำไปหลอมเป็นเส้นหรือเป็นเม็ดเพื่อขึ้นรูปใหม่ หรือทำเป็นสารบำรุงดิน นำมาผสมกับปุ๋ยใช้ปลูกต้นไม้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ