กิจกรรม TICA Talk ครั้งที่ ๓ หัวข้อ การทูตเชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรม TICA Talk ครั้งที่ ๓ หัวข้อ การทูตเชิงเศรษฐกิจ

24 ธ.ค. 2563

1,597 view

วันที่ ๕ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม TICA Talk ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ "การทูตเชิงเศรษฐกิจ" การบูรณาการงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งบรรยายโดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเทวะวงศ์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ