กิจกรรม TICA Talk ครั้งที่ ๔ หัวข้อ การสื่อสารในยุคดิจิทัล

กิจกรรม TICA Talk ครั้งที่ ๔ หัวข้อ การสื่อสารในยุคดิจิทัล

24 ธ.ค. 2563

1,592 view

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารในยุคดิจิทัล" ซึ่งบรรยายโดย ดร. พรชัย มาระเนตร วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล โดยมี นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเทวะวงศ์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ