นิทรรศการ “การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในงาน “ก้าวพอดี ๒๕๖๕ พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

นิทรรศการ “การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในงาน “ก้าวพอดี ๒๕๖๕ พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 70 view

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ขอเชิญทุกๆ ท่านเข้าชมนิทรรศการ “การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในงาน “ก้าวพอดี ๒๕๖๕ พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

ภายในงานดังกล่าวนอกจากบูทนิทรรศการของ TICA แล้ว ยังมีนิทรรศการของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงาน SEP for SDGs อีกด้วย

หากท่านสนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ