ทุน The Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation - KAIST College of Business Scholarship Program Planning

ทุน The Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation - KAIST College of Business Scholarship Program Planning

24 มี.ค. 2564

5,324 view

ทุน The Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation - KAIST College of Business Scholarship Program Planning ซึ่งเป็นทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย Korea Advanced Institute of Science and Technology เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน โดยมี 3 หลักสูตร คือ

1) Techno MBA

2) Financa MBA

และ 3) MS in Green Business and Policy

ระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์สมัครทุนดังกล่าวต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ

The_Hyundai_Motor_Chung_Mong-Koo_Foundation_-_KAIST_College_of_Business_Scholarship_Program_Planning.pdf