นักการทูตแรกเข้าเมียนมาอบรมหลักสูตรทักษะด้านการทูต ความรู้ด้านการทูตเพื่อการพัฒนา และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักการทูตแรกเข้าเมียนมาอบรมหลักสูตรทักษะด้านการทูต ความรู้ด้านการทูตเพื่อการพัฒนา และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 68 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะนักการทูตแรกเข้าจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ณ ห้องวิเทศสโมสร ส่วนที่ ๒ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งนักการทูตแรกเข้าเมียนมาได้ให้ความสนใจแนวคิดและเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบริบทของเมียนมาได้

จากนั้นนักการทูตแรกเข้าเมียนมาได้รับฟังบรรยายในหัวข้อการทูตเพื่อการพัฒนาและโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในเมียนมาซึ่งผู้เข้าอบรมได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ในช่วงบ่ายนักการทูตแรกเข้าเมียนมาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการทูตโดยเริ่มจากการเขียนประเด็นสนทนาอย่างมีประสิทธิผลโดยวิทยากรได้แนะนำเทคนิคการเขียนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนประเด็นสนทนา จากนั้นนักการทูตเมียนมาได้เรียนเทคนิคสำหรับการพูดในที่สาธารณะ โดยวิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งนักการทูตเมียนมาที่เข้าอบรมมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนตลอดการอบรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ