รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนานาชาติประจำ UNEP หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนานานาชาติเมืองอุลซันประจำ KOICA และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย University College of Ulsan

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนานาชาติประจำ UNEP หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนานานาชาติเมืองอุลซันประจำ KOICA และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย University College of Ulsan

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 118 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Nakamura หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (International Environmental Technology Center) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และ Ms. Minseo Ju หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนานานาชาติเมืองอุลซัน (Ulsan International Development Cooperation Center) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย University College of Ulsan ในโอกาสเข้าพบหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชุมตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการผลกระทบจากใช้พลาสติก และวางรากฐานการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในการนี้ UNEP Ulsan Center ของ KOICA และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำโครงการ Greening the Thailand plastic value chain to reduce, recycle and reuse plastic waste โดยมี UNEP และกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมหาวิทยาลัยอุลซันร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการด้วย นอกจากนี้ UNEP และ Ulsan Center ของ KOICA เห็นว่า ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกไปยังประเทศในภูมิภาคและในอาเซียนต่อไป

ภายหลังการประชุม รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้พาคณะผู้แทนทั้งหมดเยี่ยมชมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านของกรมความร่วมมือฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการขยะให้ถูกวิธี โดยนำขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ส่งให้บริษัท N15 ไปแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์อีกครั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ