นายโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าสำนักงาน อัครราชทูตและผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำ UNESCAP ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

นายโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าสำนักงาน อัครราชทูตและผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำ UNESCAP ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 153 view

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าสำนักงาน อัครราชทูตและผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำ UNESCAP เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่ ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นรูปธรรม ฝ่ายญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทนำของไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และฝ่ายไทยขอบคุณที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ที่ส่งผลต่อระดับการพัฒนาในไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการจัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์งวดแรก ที่ดำเนินการภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support วงเงินรวม ๕๐๐ ล้านเยน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตลอดจนการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยรุ่นที่ ๒ ไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยกรมความร่วมมือฯ จะส่งคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมงาน Global Festa 2023 ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่โครงการ “อาสาสมัครเพื่อนไทย” ด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของโลกในภาพรวม โดยในเดือนตุลาคมนี้ กรมความร่วมมือฯ จะร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Workshop on development cooperation strategy planning and programming เพื่อยกระดับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูล ODA ของไทยด้วย 

ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ขอบคุณนายโอบะ ยูอิจิ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันใน  การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ