ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา (ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน, ด้านการเงินและบัญชี, ด้านการพัสดุ)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา (ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน, ด้านการเงินและบัญชี, ด้านการพัสดุ)

7 ธ.ค. 2564

589 view

แผ่นประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา_จำนวน_4_ราย

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการฯ_ไทย-สหรัฐ.pdf
ใบสมัครเจ้าหน้าที่โครงการฯ_ไทย-สหรัฐ.docx