ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมียวดี เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองที่พื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมียวดี เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองที่พื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 ม.ค. 2564

82 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_1.pdf