ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019

1 ธ.ค. 2563

88 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้่าง_.pdf