ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

15 ต.ค. 2563

94 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี_64_(จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์).pdf