ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหน่วยงาน รับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๗

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหน่วยงาน รับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๗

15 ม.ค. 2564

194 view

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ ๑๗ เพื่อสรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๑๗  รายเป้าประสงค์ในรอบปี๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ