ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

8 เม.ย. 2564

48 view

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจหุ้นส่วนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รักษาการผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดโดย สอท. ณ กรุงดิลี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ