ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับกัมพูชา

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับกัมพูชา

15 ม.ค. 2564

131 view

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับกัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นพ. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผอ. บริหารแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สาขาสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ