ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ระยะที่ ๒

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ระยะที่ ๒

18 ม.ค. 2564

382 view

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ระยะที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาสาสมัครเพื่อนไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ