ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟัง Presentation สรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการ OGOP Model II

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟัง Presentation สรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการ OGOP Model II

28 ธ.ค. 2563

365 view

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญร่วมดำเนินโครงการ OGOP Model II ได้แก่ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ที่ปรึกษากรมการพัฒนาชุมชน และ ดร. ชำนาญ วัฒนศิริ ร่วมรับฟัง Presentation สรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการ OGOP Model II ผ่านระบบทางไกล เพื่อทราบข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ และแนวปฏิบัติในการส่งอาสาสมัครของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ