ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานประชุมเแผนงานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ระยะ ๓ ปี

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานประชุมเแผนงานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ระยะ ๓ ปี

18 พ.ย. 2563

233 view

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนธ์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานประชุมเแผนงานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สาขาเกษตร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ๑) สป. กระทรวงเกษตรฯ ๒) กรมประมง ๓) กรมปศุสัตว์ ๔) กรมส่งเสริมการเกษตร ๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๖) กรมวิชาการเกษตร ๗) กรมชลประทาน ๘) กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ