ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อความร่วมมือเพื่อการพัฒนา แก่นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อความร่วมมือเพื่อการพัฒนา แก่นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 41 view

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Steve G. Olive ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา: เครื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย”     ในห้วงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี ๒๕๖๗ ณ ห้องอบรม ๒ สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์นโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิและบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในหลากหลายด้านและสาขา เพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระการพัฒนา ๒๐๓๐ ร่วมกัน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เรียนเชิญนาย Steve G. Olive ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและมีพันธกิจร่วมกันกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาอย่างช้านาน ร่วมบรรยายหัวข้อดังกล่าว โดยได้ถ่ายทอดประวัติ ภารกิจ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง

การบรรยายนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ผู้บรรยายทั้งสองได้ปูพื้นฐานให้แก่นักการทูตแรกเข้าปี ๒๕๖๗ ให้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์การทูตเพื่อการพัฒนา (Development Diplomacy) และการทำงานกับเครือข่ายคู่ร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ