ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2567

| 134 view

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวางแผนความร่วมมือและประเมินผลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือด้านทุนเข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย–สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ในช่วงแบ่งรายกลุ่ม (Breakout Session) ภายใต้ ๓ เสาหลัก ได้แก่ (๑) Partnership for Sustainability (หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน) (๒) Partnership for Economic Growth and Social Development (หุ้นส่วนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม) และ (๓) Partnership for Human Empowerment and Public Service Development (หุ้นส่วนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ) ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดแบ่งให้อยู่ภายใต้เสาหลักที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ ได้ร่วมประชุมกับนาง Jolene Tan, Director-General, Technical Cooperation Directorate (TCD), Ministry of Foreign Affairs, Singapore และคณะ เพื่อ (๑) สรุปผลการดำเนินงาน CSEP ครั้งที่ ๑๓ และข้อเสนอโครงการสำหรับ CSEP ครั้งที่ ๑๔ ของหน่วยงานไทยและสิงคโปร์ และ (๒) พิจารณาทบทวนเพื่อรับรองถ้อยคำในสาขาความร่วมมือทางวิชาการ ในร่าง Joint Summary Record ตามที่ได้มีการหยิบยกหารือในเบื้องต้นระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นอกจากนั้น ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ความท้าทาย และข้อคิดเห็นต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของ COVID–19 และการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์ดังกล่าว ระหว่างผู้แทนหน่วยงานไทยและสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เสาหลักที่ ๓ ที่ได้เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ