ผู้เชี่ยวชาญจากกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and Coordination Agency -TİKA) เดินทางเยือนไทย

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and Coordination Agency -TİKA) เดินทางเยือนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 เม.ย. 2567

| 194 view

นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี (Turkish Cooperation and Coordination Agency - TİKA) ซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศในสาขาต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาการศึกษา การเกษตร การพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยและผู้พิการ และสวัสดิภาพสัตว์ โดยรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญจาก TİKA กับผู้แทนหน่วยงานไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมวิชาการเกษตร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ในโอกาสการเยือนไทยดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญตุรกีได้ได้รับทราบนโยบายด้านต่าง ๆ ของไทย และได้หารือถึงสาขาที่สามารถจะมีความร่วมมือระหว่างกันได้ อาทิ ด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอนในด้าน logistics และ mechatronics ด้านการวิจัยด้านการเกษตร ได้แก่ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน renewable energy crops และการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของแรงงานไทยและผู้พิการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอาชีพบาริสต้า รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพช้างไทย

การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแรกภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง TICA กับ TİKA เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะนำไปสู่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง TICA กับ TIKA ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ