ผู้แทนกรมความร่วมมือตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของอาสาสมัครต่างประเทศและผู้รับทุนรัฐบาลไทย ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) ในพื้นที่ภาคใต้

ผู้แทนกรมความร่วมมือตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของอาสาสมัครต่างประเทศและผู้รับทุนรัฐบาลไทย ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) ในพื้นที่ภาคใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

| 102 view

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน เป็นผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามผู้รับทุนรัฐบาลไทย ภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme: TIPP) จากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต และตรวจเยี่ยมอาสาสมัครอเมริกัน (Peace Corps Volunteer: PCV) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย

ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมกับคณาจารย์ของคณะเทคโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งคณาจารย์ได้แจ้งถึงประเด็นปัญหาจากการรับผู้รับทุนรัฐบาลไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาทิ ผู้รับทุนไม่เข้าเรียน มีปัญหาสุขภาพจิตและปลอมแปลงเอกสาร พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนั้นผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังได้ให้ข้อมูลในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านทุนอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) และหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) แผน ๓ ปี รอบถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๑) โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเคยรับนักศึกษาชาวแอฟริกัน รวมทั้งอาสาสมัครต่างชาติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาทักษะการใช้สื่อ Social media

รองคณบดีฯ มีความยินดีที่คณะผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรวจเยี่ยมทำให้มีโอกาสได้หารือในประเด็นต่าง ๆ และได้กล่าวขอบคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการรับนิสิตชาวต่างชาติ และหวังว่าจะได้รับโอกาสนี้ และยินดีให้ความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนบทบาทและภารกิจงานด้านอาสาสมัครต่างประเทศร่วมกับนายธัญชนน ผิวเหลือง รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่ โดยได้รับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ms. Magaret Jewell อาสาสมัครอเมริกัน ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน นักเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งทุกคนล้วนแต่แสดงความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันคืออาสาสมัครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง มีมนุษยสัมพันธ์จึงทำให้เกิดความประทับใจ รักใคร่ และผูกพันกับอาสาสมัครรายดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้สอบถามถึงการปฏิบัติงาน การปรับตัว และประสบการณ์ของอาสาสมัครอเมริกันในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมุมมองและความประทับใจที่มีต่อคนในชุมชนและวัฒนธรรมไทย ซึ่งอาสาสมัครมีความประทับใจต่อการปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ชื่นชอบในวัฒนธรรม อาหาร และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจกับการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็น การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนอื่นๆในชุมชน อาทิ สอนมวยไทย และโยคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถทำให้อาสาสมัครเข้าถึงคนในชุมชน และเป็นที่รักของคนในชุมชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ