ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ KOICA Partner Organization Workshop”

ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ KOICA Partner Organization Workshop”

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 173 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมและกล่าวเปิดในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “KOICA Partner Organization Workshop” ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency: KOICA) ประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Hahm Jeong-han อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนสถาบันการศึกษาของไทยที่ขอรับอาสาสมัครเกาหลี (Korea Overseas Volunteers: KOV) เข้าร่วมด้วย

ร้อยโท สรวุฒิฯ แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ครบรอบ ๖๖ ปี ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๗) และจะครบวาระครบรอบ ๔๐ ปี การเป็นคู่ร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างทั้งสองประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมนี้ได้ย้ำความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงในระดับประชาชน (People-to-People) ของทั้งสองประเทศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี (KOV) ที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ วัฒนธรรม และประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ

อนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การดำเนินงานระหว่าง KOICA ประจำประเทศไทย กับกรมความร่วมมือฯ และสถาบันการศึกษาของไทยที่ขอรับอาสาสมัครเกาหลี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลีในประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นที่ โรงแรมเดอะ เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ