การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ไทย-เวียดนาม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ไทย-เวียดนาม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 221 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานฝ่ายไทย และนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานร่วมและเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ไทย-เวียดนาม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อครอบคลุมความมั่นคงใน ๔ ด้าน ได้แก่ สาธารณสุข ด้านอาหาร การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผ่านกลไกความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม โครงการติดตั้งปะการังเทียมที่ จ. ก่าเมา และโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ จ. ท้ายเงวียน และ จ. เบ๊นแจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ