พิธีปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) หลักสูตร “Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN’s Sustainable Development Goals”

พิธีปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) หลักสูตร “Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN’s Sustainable Development Goals”

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ค. 2567

| 110 view

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมร่วมกับ Ms. Yuki KITAGAWA, Senior Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) หลักสูตร Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and Achieving ASEAN’s Sustainable Development Goals โดยมี ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกล่าวปิดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้รับทุนเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ กัมพูชา ๒ ราย สปป.ลาว ๔ ราย เมียนมา ๒ ราย มาเลเซีย ๓ ราย และไทย ๓ ราย โดย ร้อยโท สรวุฒิฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ JICA และ วว. ในการร่วมกันจัดหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลัก และมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดี การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลังงานส่งผลให้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการใช้พลังหมุนเวียนในการผลิตพลังงานในภาคครัวเรือน รวมถึงภาคขนส่ง จะช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ และหวังว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในประเทศของตนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ