พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม

พิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 137 view

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Ms. Kitagawa Yuki, Senior Representative, JICA Thailand Office ในพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม ซึ่งการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ภายใต้โครงการ TICA - JICA Triangular Cooperation for Palestine (Phase II) for the Development of Tourism Sector โดยมีภาควิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการฝ่ายไทย

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านการจัดการโรงแรม และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของปาเลสไตน์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของปาเลสไตน์อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาครัฐและภาคเอกชนของปาเลสไตน์ จำนวน ๑๐ ราย อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและวัตถุโบราณแห่งปาเลสไตน์ และ The Arab Hotel Association

นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงแรม ๔ แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (๑) โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ (๒) โรงแรมดับบลิววัน แอด บางกอกน้อย (๓) โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ และ (๔) โรงแรมเอส ดี อเวนิว เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงแรมที่ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงแรมต่าง ๆ ในปาเลสไตน์ นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวของปาเลสไตน์

ในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวชื่นชมการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่บูรณาการมิติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของปาเลสไตน์แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน แสดงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ในการดำเนินความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมร่วมกับ Ms. Kitagawa พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง ๑๐ ราย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของปาเลสไตน์ในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการโรงแรม ซึ่งได้พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในทางปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการโรงแรมของปาเลสไตน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ