พิธีปิดหลักสูตร TCTP on International Road Infrastructure Development for ASEAN and BIMSTEC Networks (Phase 2) Batch 3

พิธีปิดหลักสูตร TCTP on International Road Infrastructure Development for ASEAN and BIMSTEC Networks (Phase 2) Batch 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 204 view

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม ซึ่งกรมฯ ร่วมกับ JICA จัดให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) หลักสูตร International Road Infrastructure Development for ASEAN and BIMSTEC Networks (Phase 2) Batch 3 ณ กรมทางหลวง โดยมี Mr. SUZUKI Kazuya, Chief Representative of JICA, Thailand Office และดร. ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดด้วย

หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้รับทุนเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๑ ราย จากประเทศกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน ศรีลังกา เนปาล กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ร้อยโท สรวุฒิฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมร่วมกับ JICA และกรมทางหลวง พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ JICA และกรมทางหลวงสำหรับการสนับสนุนและการให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการจัดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ASEAN และ BIMSTEC และหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ