พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 219 view
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายจ้าว เฟิงเทา (Mr. Zhao Fengtao) รองประธานองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน (CIDCA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชน ณ ห้องรับรอง ๕ กระทรวงการต่างประเทศ
 
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระหว่างกันในสาขาการเกษตร สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องร่วมกันต่อไป ทั้งในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับจีน และความร่วมมือหุ้นส่วนแบบไตรภาคีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศที่สาม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ อีกด้วย
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี รวมถึงแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับ CIDCA เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกิจกรรมภายใต้กรอบ Global Development Initiative (GDI) ที่รัฐบาลจีนได้จัดตั้งขึ้นโดยมี CIDCA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ