พิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนงานสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

พิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนงานสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 1,612 view

ในโอกาสที่นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนงานสนับสนุนเร่งด่วนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 โดยมีนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ตามแผนงานดังกล่าว ฝ่ายญี่ปุ่นจะส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถ่ายโอนเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในวงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านเยน ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อรองรับการดำเนินการภายหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย โดยมุ่งเน้น ๓ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การยกระดับมาตรการกักตัวและตรวจโรค COVID-19 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและด่านชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย (๒) การพัฒนาระบบการเก็บรักษาวัคซีน (๓) การพัฒนาระบบการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในสถานพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลบริเวณพื้นที่ชายแดนของไทย

การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น อีกทั้งช่วยสนับสนุนบทบาทที่แข็งขันด้านสาธารณสุขของไทยในพื้นที่ชายแดน โดยจะช่วยส่งเสริมภารกิจของโรงพยาบาลในพื้นที่ฝั่งไทยให้ดำเนินความร่วมมือทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับโรงพยาบาลในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมาแล้วอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลพี่น้อง (sister hospitals) ซึ่งเน้นด้านระบบการส่งตัวผู้ป่วยและการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อันจะช่วยลดอัตราการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกทางหนึ่ง ความร่วมมือด้านการพัฒนาของไทยและญี่ปุ่นครั้งนี้จึงช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนตามแนวชายแดน ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

credit รูปภาพ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ