พิธีส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ กัมพูชา

พิธีส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ กัมพูชา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 149 view

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ กัมพูชา โดยมีนาย Chet Chealy อธิการบดีมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ เป็นผู้รับมอบ และนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

การส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงอาคารหลังเดิม (อาคาร B) เพื่อรองรับการเรียนการสอน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนภาษาไทย โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทยทั้งในระยะสั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท พัฒนาบุคลากร/ครูผู้สอน การจัดส่งอาสาสมัคร รวมถึงสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาควิชาภาษาไทย และการปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันพัฒนาทักษะภาษาไทยที่ได้มาตรฐาน โดยรัฐบาลไทยเริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครไปช่วยสอนภาษาไทย ในสถาบันภาษาต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในหลักสูตรระยะสั้น ระดับปริญญาตรี และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาโท เพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทต่อไป

ภายหลังพิธีส่งมอบดังกล่าว รองอธิบดีฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการสำหรับปี ๒๕๖๗ ร่วมกับนาย Tith Mab ผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โดยมีผู้แทนกรมความร่วมมือฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ