พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP

พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 72 view
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP (ผ่านระบบออนไลน์) ร่วมกับ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP (One Gewog One Product) ของราชอาณาจักรภูฏาน (OGOP Model II)
 
การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในหัวข้อ “Improving of OGOP Management System of the Queen’s Project Officers of Bhutan based on OTOP and SMEs Experiences in Thailand” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (The Queen’s Project Office – QPO) จำนวน ๕ ราย ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้โครงการ OGOP ในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการโครงการ การส่งเสริมการตลาด การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ OGOP Model II อีกทั้ง ยังมุ่งหวังให้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ