พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Investment Promotion Policy and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Investment Promotion Policy and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 161 view

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมร่วมกับ JICA ให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme) หลักสูตร Workshop on Investment Promotion Policy and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น ๑๘ อาคารจามจุรีแสควร์ โดยมี Ms.KITAGAWA Yuki, Senior Representative of JICA, JICA Thailand Office และนายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในฐานะผู้แทนหน่วยงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรดังกล่าวด้วย


หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้รับทุนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๗ ราย จาก ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา เนปาล และบังกลาเทศ ซึ่งร้อยโท สรวุฒิฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ที่มุ่งหวังส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้า อำนวยความสะดวกการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ด้วยนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมและการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค อีกทั้งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกันต่อไป โดยใช้ Platform ของ TICA อาทิ TICA Fellowships and Alumni และ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลทุนของไทยทาง www.tica-scholarships.com ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ