พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลและแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลและแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)

22 ก.ค. 2564

24 view

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  น.ส. สายัณห์ กองโกย นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลและแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป. ลาว ระยะ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ