พิธีเปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme หลักสูตร “Emergency Medical Services (EMS) Leadership and Management Training Course Regional Training for Pre-Hospital Emergency Care in CLMV”

พิธีเปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme หลักสูตร “Emergency Medical Services (EMS) Leadership and Management Training Course Regional Training for Pre-Hospital Emergency Care in CLMV”

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 153 view

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมร่วมกับ JICA ให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) หลักสูตร Emergency Medical Services (EMS) Leadership and Management Training Course Regional Training for Pre-Hospital Emergency Care in CLMV ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๖ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี Ms. KITAGAWA Yuki, Senior Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และเรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้รับทุนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕ ราย จากกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ร้อยโท สรวุฒิฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร และแสดงความขอบคุณต่อ JICA และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการร่วมกันจัดหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ โครงสร้าง และการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการองค์กร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศ CLMV และหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกันต่อไป โดยใช้ platform ของ TICA อาทิ TICA Fellowships and Alumni นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.tica-scholarships.com ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ