พิธีเปิดการหลักสูตรฝึกอบรม Chile - Thailand International Workshop on Trade Negotiation for ASEAN Members ระหว่างไทย - ชิลี – อาเซียน

พิธีเปิดการหลักสูตรฝึกอบรม Chile - Thailand International Workshop on Trade Negotiation for ASEAN Members ระหว่างไทย - ชิลี – อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2566

| 128 view
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Chile - Thailand International Workshop on Trade Negotiation for ASEAN Members ระหว่างไทย - ชิลี – อาเซียน ร่วมกับ นาย Enrique O´Farril อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา ชิลี (Chilean International Cooperation Agency for Development: AGCID) นาย Sebastian Gomez Fiedler อธิบดีกรมเศรษฐกิจทวิภาคี ในฐานะผู้แทน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศชิลี (Undersecretariat of International Economic Affairs: SUBREI) และนายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

หลักสูตรฝึกอบรม Chile - Thailand International Workshop on Trade Negotiation for ASEAN Members ระหว่างไทย - ชิลี – อาเซียน เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา ชิลี (AGCID) และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศชิลี (SUBREI) ผ่านการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกสมาชิกอาเซียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยเฉพาะทักษะด้านการเจรจาการค้า ผ่านการฝึกอบรมใน ๕ หัวข้อย่อย ได้แก่
(๑) Overview of the World Trade System
(๒) ASEAN Trade Tools
(๓) Negotiation Framework
(๔) Preparation for Negotiation และ
(๕) The Art of Trade Negotiation through Simulation Exercise
โดยเป็นการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงได้แก่ (๑) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ (๒) ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ และ (๓) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
 
การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓๗ คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน (ไทย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) และประเทศนอกสมาชิกอาเซียน (อินเดีย) ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรด้านการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกสมาชิกอาเซียนกับชิลี เพื่อสร้างความเข้าใจบริบททางการค้าของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมครั้งที่ ๒ ภายหลังจากการจัดฝึกอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในหัวข้อ Chile - Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members โดยการจัดฝึกอบรมทั้ง ๒ ครั้ง นับเป็นกิจกรรมภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ