พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Sufficiency Economy for Community Sustainability”

พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Sufficiency Economy for Community Sustainability”

10 มิ.ย. 2564

47 view

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Sufficiency Economy for Community Sustainability” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ