พิธีเปิดเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

พิธีเปิดเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 59 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา นำโดยนาย Sun Buna อธิบดีกรมพัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ กัมพูชา เข้าร่วมด้วย จำนวน ๒๐ คน โดยเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย-กัมพูชา ภายใต้แผนงานคงามร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ประธานพร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ยังได้ร่วมชมนิทรรศการของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือสะเต็มศึกษาไทย-กัมพูชา นิทรรศการงานอาเซียน Think Global Live Local นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการประกวดการแข่งขันด้านสะเต็มศึกษารายการต่าง ๆ อีกด้วย

Credit รูปภาพ: ขอบคุณภาพและข่าวจาก สนง นสดท เชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ