พิธีเปิดโครงการ International Capacity Building on HIV-related Stigma and Discrimination Reduction and STIs Services in Healthcare Settings นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

พิธีเปิดโครงการ International Capacity Building on HIV-related Stigma and Discrimination Reduction and STIs Services in Healthcare Settings นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 135 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ International Capacity Building on HIV-related Stigma and Discrimination Reduction and STIs Services in Healthcare Settings ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี TICA – USAID Strategic Partnership ที่โรงแรม Lao Plaza นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ร่วมกับนาย Steven G. Olive, Mission Director, USAID Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) โดยมีนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนางปานีนา พูมสหวัน ผู้อำนวยการ Center for HIV/AIDS/STI (CHAS) สปป. ลาว

โครงการ International Capacity Building on HIV-related Stigma and Discrimination Reduction and STIs Services in Healthcare Settings นี้มีกิจกรรมแรก คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อวิเคราะห์บริบทและรูปแบบของการตีตราและเลือกปฏิบัติใน สปป. ลาว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ สปป. ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บริบทและรูปแบบของการตีตราและเลือกปฏิบัติใน สปป. ลาว เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินงานของ สปป. ลาว ที่จะลดการตีตราและเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน ๔๕ คน ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมใน สปป. ลาว

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้เน้นย้ำถึงความพยายามของไทยในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ โดยกำหนดเป้าหมายในการยุติจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมกับ USAID มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุน สปป. ลาว ให้บรรลุเป้าหมายในการยุติโรคเอดส์ และลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ