พิธีเปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) หลักสูตร “Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management”

พิธีเปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) หลักสูตร “Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 142 view

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) ร่วมกับ Ms. Yuki KITAGAWA, Senior Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) หลักสูตร Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management โดยมี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะผู้แทนหน่วยงานจัดหลักสูตร ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องไอวี่ ๕ โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผู้รับทุนเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๗ ราย ได้แก่ กัมพูชา ๖ ราย สปป. ลาว ๑ ราย เมียนมา ๒ ราย เวียดนาม ๖ ราย และไทย ๒ ราย โดยผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและขอบคุณ JICA และ กปน. ในการร่วมกันจัดหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ำ อาทิ การจัดการน้ำดิบ การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางเทคนิค และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคการประปาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายด้านการจัดการน้ำของภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการน้ำในภูมิภาค อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ