พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses - AITC) ๒๕๖๗ หลักสูตร Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices

พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses - AITC) ๒๕๖๗ หลักสูตร Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 211 view

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses - AITC) ๒๕๖๗ ในหัวข้อ Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โซน G ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รศ. ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรด้วย

หลักสูตร AITC เป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านทุนที่รัฐบาลไทยให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้แผนความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับหลักสูตร Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยในเรื่องเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) ซึ่งเป็นการทำการเกษตรที่ปรับให้เหมาะสมต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการสร้างผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยมีผู้รับทุนจำนวน ๑๙ ราย จาก ๑๙ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ