รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงการประชุม Asian and Pacific Conference จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๗

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงการประชุม Asian and Pacific Conference จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 100 view

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ Addressing the implications of demographic change: population ageing, low fertility and harnessing the demographic dividend of Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines ซึ่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม Asian and Pacific Conference (APCC) ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายของไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร อาทิ การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ประเทศมีโครงสร้างประชากรที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ Ms. Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารเอสแคป  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยรองอธิบดีฯ ได้ให้ข้อมูลนโยบายของกรมความร่วมมือฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงใน ๔ ด้าน ได้แก่ อาหาร สาธารณสุข การมีงานทำ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งในด้านสาธารณสุขนั้น กรมความร่วมมือฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของไทยเรื่องประชากร อาทิ นโยบายของไทยในด้านการวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการเตรียมการสู่การเข้าสู่สังคมสูงอายุให้กับประเทศต่าง ๆ และย้ำถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ UNFPA เพื่อผลักดันองค์ความรู้ในเรื่องประชากรและสาธารณสุข

ผู้แทน UNFPA ประจำ ปทท. กล่าวขอบคุณไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้และเป็นผู้เสวนาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการด้านประชากร และเน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านความร่วมมือใต้- ใต้เป็นประโยชน์และUNFPA ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ