รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศบรรยายในหัวข้อ “Role of Thailand International Cooperation Agency towards Climate Change” ระหว่างกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศบรรยายในหัวข้อ “Role of Thailand International Cooperation Agency towards Climate Change” ระหว่างกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 162 view

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้บรรยายในหัวข้อ Role of Thailand International Cooperation Agency towards Climate Change ระหว่างกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโกผ่านระบบออนไลน์ โดยรองอธิบดีฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในการนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของไทย และการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของไทยแก่ประเทศกำลังพัฒนาในสาขาต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยกตัวอย่างโครงการความสำเร็จ อาทิ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอาการในชุมชนการเกษตรที่กัมพูชา โครงการ Rice NAMA และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิกา ณ สหกรณ์ดอยสะเก็ดพัฒนา (กาแฟดริปเทพเสด็จฯ)

กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Climate Change ครั้งนี้ จัดโดยกรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI) ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมด้าน Climate Change ระหว่างไทย โมร็อกโก และประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้าน climate change จำนวน 16 คน จาก 8 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลด้านนโยบายและโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการพัฒนาเมืองและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่ Eco City ณ เมืองคาซาบลังกา และโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมาร์ราเกช

โดยต่อไป กรมความร่วมมือฯ และ AMCI จะร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์-เลสเต ในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ