รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหารือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับ KOICA ด้านการจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหารือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับ KOICA ด้านการจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 65 view

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ดร.สุ รัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute: EEI) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ในปี ๒๕๖๘ รวมถึงแนวทางในการริเริ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK) ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม EEI จึงประสงค์ดำเนินความร่วมมือด้านดังกล่าวกับหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในด้านนี้ อาทิ ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้ ทั้งในรูปแบบทวิภาคี และระดับอนุภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงในกรอบต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดส่งข้อเสนอในรูปแบบ Co-forming Projects โครงการ Eco-friendly Design and Refrigerant Processing Capacity Building Project for Carbon Reduction in ASEAN ขอรับความร่วมมือทางวิชาการไทย – สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับดำเนินงานร่วมกับ KOICA ในปี ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่สารทำความเย็น โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเกาหลีใต้

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศยินดีต่อข้อริเริ่มของ EEI และยืนยันความพร้อมของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนความร่วมมือด้านดังกล่าว ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยและอาเซียนสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ