TICA, ม.มหิดลและ JICA หารือ โครงการ The Project for Capacity Building for the Production of Antibody Against SARS-COV-2

TICA, ม.มหิดลและ JICA หารือ โครงการ The Project for Capacity Building for the Production of Antibody Against SARS-COV-2

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 213 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหารือกับ รศ. นพ. วีระพงศ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และนาย KAWABE Ryoichi, Senior Representative, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ The Project for Capacity Building for the Production of Antibody Against SARS-COV-2 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยมีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับแอนติบอดี้ยับยั้งเชื้อโรคไวรัส COVID-19 โดย JICA ได้จัดหาอุปกรณ์สำหรับงานวิจัย และการจัด workshop กับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ