รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ KOICA Partner Organization Workshop

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ KOICA Partner Organization Workshop

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 104 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “KOICA Partner Organization Workshop” ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) ประจำประเทศไทย โดยมี Ms. Jun Youngsuk Country Director ของสำนักงาน KOICA ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ และมีผู้แทนสถาบันการศึกษาของไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม The Westin Grande สุขุมวิท

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมาอย่างยาวนานกว่า ๓๕ ปี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมทำงานร่วมกับ KOICA ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่าง สำนักงาน KOICA ประจำประเทศไทย กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาของไทย ที่ขอรับอาสาสมัครเกาหลี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลีในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ