รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Standing Committee Meeting on Administrative and Financial Matters ของแผนโคลัมโบ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Standing Committee Meeting on Administrative and Financial Matters ของแผนโคลัมโบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 268 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Standing Committee on Administrative and Financial Matters ของแผนโคลัมโบ ซึ่งมีขึ้นที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธาน และมีกรรมการจากประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ และ Dr. Benjamin Reyes เลขาธิการแผนโคลัมโบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนงบประมาณของแผนโคลัมโบประจำปี ๒๐๒๓/๒๐๒๔ และ ๒๐๒๔/๒๐๒๕ โดยผู้แทนไทยแนะนำให้ฝ่ายเลขาธิการของแผนโคลัมโบใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพแผนโคลัมโบก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากร ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทยเข้าเป็นสมาชิกแผนโคลัมโบเมื่อปี๒๔๙๗ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศ โดยการประชุม Standing Committee on Administrative and Financial Matters ของแผนโคลัมโบ มีขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงานด้านบริหารและการเงินของแผนโคลัมโบ โดยในปี ๒๕๖๖ นี้ ไทยดำรงตำแหน่งประธาน Standing Committee ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนโคลัมโบที่ให้ประเทศสมาชิกดำรงตำแหน่งประธาน Standing Committee (เรียงตามตัวอักษร) เป็นระยะเวลา ๑ ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ