รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 86 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๖ (International Volunteer Day 2023) จัดโดยโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรมแรกภายใต้หัวข้อ “Ripple of Kindness” ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองคุณประโยชน์ของอาสาสมัครต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการริเริ่มโครงการอาสาสมัครในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่วมทำขนมภายใต้กิจกรรม “Bridge of Merit” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยขนมเหล่านี้จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลไร้บ้าน รวมถึงโรงพยาบาล โรงเรียน และมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้ให้สัมภาษณ์ โดยได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ผลักดันเรื่องนี้ผ่านโครงการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาในประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ เช่นกัน และชื่นชมกิจกรรมในวันนี้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุม (inclusive development) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ